2> אומדנים ועלויות

שלב שני


אומדן עלויות רכישה

אומדן עלויות הרכישה באתר האינטרנט ניתן כשרות על מנת לאמוד את ההוצאה הצפויה.עלויות מדויקות יינתנו בפגישות העבודה הרישמיות.
דמי טיפול מנהלת: 25,000ש"ח. (תשלום חד פעמי עבור כלל טיפול המנהלת בתהליך הקליטה)
דמי פיתוח תשתיות: 275,000 ש"ח לדונם ( אומדן מקורב)
דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל: 80,000 ש"ח לדונם. (מדובר באומדן על בסיס השנים האחרונות) . הסכום המדויק ייקבע ע"י שמאי רשות מקרקעי ישראל.
מס רכישה: 6% מדמי החכירה ומדמי פיתוח תשתיות על פי המצב בפועל.
היטל ביוב משולם ישירות למועצה האזורית בתחומה נמצא המגרש (משגב או מטה אשר) בעת הגשת הבקשה להיתר בניה.