1> משלב הרעיון ועד חנוכת המפעל

שלב ראשון

להלן תרשים הזרימה של השלבים העיקריים

בתהליך אישור רכישה ובניית המפעל בפארק:

  • פגישת הכרות
  • ביקור התרשמות של הצוות המיקצועי במפעל
  • בדיקה ראשונית של נושאי איכות הסביבה והתאמת המפעל לתקנון הת.ב.ע של הפארק
  • הגשת בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות המנהלת להקצאת קרקע תוך פטור ממכרז
  • ועדת איתורים (המלצה להקצאת הקרקע המבוקשת)
  • תשלום דמי פיתוח תשתיות למנהלת
  • בחינה מפורטת של נושאי איכות הסביבה בתהליך של שאלון סביבתי
  • הפניה לועדה המקומית לתכנון ובניה לקבלת מידע תכנוני מפורט
  • תכנון אדריכלי
  • אישור התוכניות על ידי הועדה האדריכלית של המנהלת ומתן המלצה לועדה לדון בבקשה להיתר בניה
  • אישור העיסקה על ידי מנהל מקרקעי ישראל וחתימת הסכם פיתוח עם היזם
  • תשלום דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל
  • קבלת היתר בניה
  • בנית המפעל
  • חנוכת הבית
  • קבלת רשיון עסק 

 

לשלב הבא