1> משלב הרעיון ועד חנוכת המפעל

שלב ראשון

להלן תרשים הזרימה של השלבים העיקריים

בתהליך אישור רכישה ובניית המפעל בפארק:

 • פגישת הכרות
 • ביקור התרשמות של הצוות המיקצועי במפעל
 • בדיקה ראשונית של נושאי איכות הסביבה והתאמת המפעל לתקנון הת.ב.ע של הפארק
 • הגשת בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות המנהלת להקצאת קרקע תוך פטור ממכרז
 • ועדת איתורים (המלצה להקצאת הקרקע המבוקשת)
 • תשלום דמי פיתוח תשתיות למנהלת
 • בחינה מפורטת של נושאי איכות הסביבה בתהליך של שאלון סביבתי
 • הפניה לועדה המקומית לתכנון ובניה לקבלת מידע תכנוני מפורט
 • תכנון אדריכלי
 • אישור התוכניות על ידי הועדה האדריכלית של המנהלת ומתן המלצה לועדה לדון בבקשה להיתר בניה
 • אישור העיסקה על ידי מנהל מקרקעי ישראל וחתימת הסכם פיתוח עם היזם
 • תשלום דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל
 • קבלת היתר בניה
 • בנית המפעל
 • חנוכת הבית
 • קבלת רשיון עסק 

 

לשלב הבא